Årsplan

Lov om barnehager §2 sier noe om barnehagens innhold. Tripp-Trapp-Tresko er en pedagogisk virksomhet og gir barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Rammeplan for barnehager (Udir. 2017) gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Samarbeidsutvalget godkjenner årsplanen for virksomheten.

Barndommen er god - i Tripp-Trapp-Tresko"  er barnehagens motto. Vi ønsker å legge tilrette for at hvert enkelt barn skal oppleve seg betydningsfull og en viktig del av en gruppe. Vi ønsker å gi dem gode opplevelser, mestringsfølelse og erfaringer som skaper tro på egne evner.

Vi ønsker at barna gjennom lek og samspill med andre utvikler en god selvfølelse og evne til empati. Dette ligger til grunn for vårt satsningsområde som er "Sosial kompetanse". Med det som utgangspunkt ønsker vi å gi barna gode utviklingsmuligheter på alle områder. 

Årsplanen synliggjør barnehagens innhold og oppgaver som personalet jobber ut fra i hverdagen. 

 

Årsplan 2020-21