Årsplan

Lov om barnehager §2 sier noe om barnehagens innhold. Tripp-Trapp-Tresko er en pedagogisk virksomhet og gir barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Rammeplan for barnehager (Udir. 2017) gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Samarbeidsutvalget godkjenner årsplanen for virksomheten.

Vår visjon er: «Barndommen er god – i Tripp-Trapp-Tresko»

I det enkelte barns hverdag ønsker vi å skape et grunnlag for en god barndom. Den skal være preget av trivsel, vennskap og lek. De voksne skal være trygge omsorgspersoner som ser det enkelte barnet og hva som er bra for fellesskapet. De skal være nær for å gi trøst og oppmuntring. De skal støtte og veilede barna i deres videre utforsking og læring. Gjennom lek og aktiviteter bygges gode relasjoner og vennskap som er grunnlag for barnas mestring, trivsel og glede.

Våre kjerneverdier er:TID - TRYGGHET - TRIVSEL      

Årsplanen synliggjør barnehagens innhold og oppgaver som personalet jobber ut fra i hverdagen. 

 

Årsplan 2024-25