Kristne grunnverdier

Tripp-Trapp-Tresko har utvidet kristen formålsparagraf. Verdimessig er barnehagen forankret i kristen tro og tradisjon, jfr. Barnehageloven §1a. Det formidles gjennom sang/musikk, fortellinger fra Bibelen og feiring av kristne høytider.

Vi ønsker å gi barna en barndom basert på de kristne grunnverdiene som omsorg, nestekjærlighet, tilgivelse, ærlighet og respekt.

Hvert barn er unikt og vi ønsker at det skal bli sett, tatt på alvor og møtt med omsorg og nærhet.  Det skal være kort vei til nærmeste voksenfang. Samtidig ønsker vi at barnet skal oppleve tilhørighet og glede ved å være en del av en gruppe. Vi legger vekt på å knytte vennskap og at den enkelte skal få utfolde seg i lek og aktivitet både ute og inne.

Kristen tro og tradisjon formidles ved at vi bruker kristne barnesanger like naturlig som andre barnesanger.

Noen av de kjente fortellingene fra Bibelen, formidler verdier som omsorg, hjelp, trøst, tilgivelse, ærlighet og respekt. En fortelling som f.eks. "Sauen som ble borte" kan være med å formidle viktigheten av å høre til sammen med andre. "Den barmhjertige Samaritan" forteller om å vise omsorg for andre.

Vi feirer de kristne høytidene som jul og påske, og lar det kristne budskapet komme frem gjennom litteratur, sanger og dramatisering.