Foreldresamarbeid

I Tripp-Trapp-Tresko legger vi vekt på et godt foreldresamarbeid. Vi ønsker at barnet skal bli sett og ivaretatt av engasjerte voksne. Vi ønsker å ha en god dialog med foreldrene slik at vi kan imøtekomme hvert barn individuelt.

Det formelle foreldresamarbeidet

Vi tilbyr oppstartsamtale med foreldre til nye barn i løpet av de første dagene.

Alle foreldre får tilbud om individuell samtale ang. deres barn i 1-2 ganger pr. år.
Skolestarterne får tilbud om en samtale på høsten og en før overgangssamtalene med skolen på våren.
1-5-åringene får tilbud om samtale i februar-mars hvert år.

På foreldresamtalene setter vi fokus på barnets trivsel og utvikling. Barnehagen tar også initiativ til samtale når det måtte være behov for det. Foreldre som utover dette har behov for en samtale, kan ta kontakt med ansvarlig ped.leder.

Vi har 2 foreldremøter i året. Her blir det gitt informasjon om pedagogisk opplegg, som temaarbeid, rutiner og aktiviteter. Vi viser bilder av barna og hverdagen, og vi legger opp til dialog mellom barnehagen og foreldrene.

Det uformelle foreldresamarbeidet

Hver dag møter de ansatte foreldre til informasjon og prat.  Foreldre skal føle at barnet deres blir tatt i mot og sett på en god måte, før de går avsted på jobb. På ettermiddagene vil vi utveksle informasjon om barnets hverdag og trivsel.  Det er i disse små møtene vi bygger bro mellom hjem og barnehage.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av to representanter fra foreldrene, to fra personalet, og en fra eier. Styrer er saksbehandler og møter i utvalget. Her drøftes saker som er av viktighet om barnehagens innhold og daglig drift, samt aktuelle barnehagepolitiske saker.

Samarbeidsutvaget planlegger og gjennomfører sosiale arrangementer i barnehagen, som julefest og sommeravslutning.